Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Michał Nowakowski 125
Strony: 125-137
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł przedstawia infografikę jako nowoczesną formę zapisu i prezentacji danych na potrzeby społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja uznawana jest za priorytetowe dobro materialne służące rozwojowi, satysfakcji i sukcesowi w biznesie. Infografika definiowana jest jako graficzna reprezentacja danych, informacji oraz wiedzy, która w sposób szybki i intuicyjny ma ukazywać złożone informacje. Publikacja przedstawia charakterystyczne cechy infografiki, jej budowę, najczęściej wykorzystywane elementy oraz proces tworzenia. W artykule ukazano również przykłady zastosowań infografiki w różnych obszarach biznesowych.
Słowa kluczowe: infografika, wizualizacja danych, prezentacja danych biznesowych

INFOGRAPHICS AS A MODERN FORM OF BUSINESS DATA PRESENTATION

Summary
The article presents the infographics as a modern form of showing and presentation of data for the information society in which information is considered to be a priority for the development of good material, satisfaction and success in business. Infographics is defined as a graphical representation of data, information and knowledge, which should trace complex information in a quick and intuitive way.
The publication contains the characteristics of infographics, its construction, the most commonly used components and the creation process. The article also shows examples of applications of infographics in different business areas.
Keywords: infographics, data visualization, presentation of business data