Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Daniel Rzeczkowski 139
Strony: 139-145
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono ogólną architekturę multimedialnego biura obsługi klienta, które powinno działać na dwóch szczeblach – lokalnym i centralnym. Szczegółowe rozwiązania w zakresie poszczególnych rodzajów usług publicznych zależą od specyfiki tych usług. Na przykładzie aktualnej procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy zaproponowano nowe rozwiązanie zaimplementowane w modelu Multimedialnego Biura Obsługi Klienta. Analiza aktywności procesów decyzyjnych przeprowadzona dla podanego przykładu prowadzi do wniosku, że na skutek zastosowania zaproponowanych rozwiązań techniczno-organizacyjnych można w znaczny sposób uprościć proces świadczenia tej usługi.
Słowa kluczowe: egovernment, architektura multimedialnego biura obsługi klienta

MULTIMEDIAL CUSTOMER SERVICE OFFICE IN PUBLIC ADMINISTRATION

Summary
The article presents the general architecture of the Multimedia Customer Service, which should function on the two basic levels – local and central one. Detailed solutions for different types of public services depend on the specifics of these services.
In relation to the example of the current procedure of receiving the land development conditions decision, the article illustrates a new solution which is implemented in the model of the Multimedia Customer Service.
The analysis of the activity of decision-making process which is conducted for the illustrated example, leads to the conclusion, that as a result of implementation of proposed technical and organizational solutions, the process of providing this service could be significantly simplified.
Keywords: egovernment, architecture of multimedia customer service