Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Ewelina Niewiadomska 113
Strony: 113-123
pdfpełen tekst

Streszczenie
Systemy klasy workflow mają kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw; wspomagają procesy informacyjno-decyzyjne, w istotny sposób usprawniają i automatyzują system informacyjny organizacji oraz oddziaływają na zarządzanie przedsiębiorstwem. Administracja publiczna nieustannie musi podnosić jakość świadczonych przez siebie usług, a system workflow nie tylko uporządkuje obieg dokumentów w urzędzie, ale także przyniesie poprawę pracy urzędu.
Słowa kluczowe: workflow, administracja, administracja publiczna, workflow management, informatyzacja administracji publicznej

WORKFLOW SYSTEMS USE IN PUBLIC ADMINISTRATION

Summary
Workflow systems are most important for enterprises; support the processes of information and decision-making, automate the information system of the organization and impact on businessess management. Public administration has to improve the quality of its services, and workflow system improve a document flow in the office but also will improve the work of the office.
Keywords: workflow, administration, public administration, workflow management, informatisation public administration