Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Agnieszka Kamińska, Janusz Stańczak, Andrzej Zajkowski 97
Strony: 97–108
DOI: 10.18276/si.2016.42-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
Uczelnia publiczna jest podmiotem o szczególnej roli społecznej, funkcjonuje równocześnie w kontekście wielowiekowej tradycji akademickiej i uniwersyteckiej, jaki w ramach bieżących uwarunkowań podmiotów publicznych oraz na konkurencyjnych rynkach edukacyjnym, naukowym i doradczym. Powoduje to potrzebę poszukiwania modelu organizacyjno-funkcjonalnego odpowiedniego dla specyficznej korporacji, jaką jest taka uczelnia. Jest to nie tylko wyzwanie z zakresu praktyki zarządzania, ale i naukowe, dotyczące poszczególnych aspektów funkcjonowania organizacyjnego i zarządzania (Woźnicki, 2007). Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji metodycznego podejścia do procesu informatyzacji uczelni publicznej oraz badań, które temu służą. Podjęto tylko te z tych wyzwań, które są związane z prowadzeniem polityki informacyjnej oraz systematyczną informatyzacją uczelni publicznej. Nie wyczerpuje to potencjału wyzwań naukowych nowego organizowania uczelni publicznych w Polsce i zarządzania nimi.
Słowa kluczowe: uczelnia publiczna, strategia informatyzacji, polityka informacyjna, zarządzanie projektami

RESEARCH CHALLENGES OF PUBLIC UNIVERSITIES COMPUTERISATION

Abstract
The public university is a entity of a particular social role, functioning simultaneously in the context of the centuries-old tradition of academic and university, as well as under the current conditions of public entities and competitive markets, educational, scientific and advisory capacity. This results in the need to find a model of organizational and functional suitable for a specific corporation which is the university. This is not only a challenge in the field of management practices, but research concerning various aspects of the organization and management. The article only ones with these challenges, which are related to the conduct of information policy and systematic computerization of public university. However, this does not close the potential of the scientific challenges of the new organization and management of public universities in Poland.
Keywords: public university, informatization strategy, information policy, project management