Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Bożena Śmiałkowska 85
Strony: 85–95
DOI: 10.18276/si.2016.42-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano model systemu komputerowego wspomagania dynamicz nego zarządzania przedsiębiorstwem z użyciem bazy wiedzy, adaptacyjnej hurtowni danych oraz dynamicznego modelu funkcjonowania firmy. Aby hurtownia spełniła swoją funkcję, musi być wyposażona w mechanizmy adaptacyjnego i nadążnego dopasowania do zmiennych potrzeb informacyjnych firmy, musi dostarczać historycznych danych z dotychczasowej działalności firmy, danych o realizacji strategii firmy, danych o współczynnikach dopasowania firmy do jej otoczenia a także musi dostarczać wyników z symulacji prognozowanych scenariuszy biznesowych. By system z hurtownią danych realizował funkcje związane z dynamicznym zarządzaniem, powinna być ona wyposażona dodatkowo w zbiór metod wnioskowania, które z repozytorium wiedzy deklaratywnej (np. strategia firmy) oraz wiedzy proceduralnej opartej na gromadzonych w hurtowni danych tworzących tzw. tablice identyfikacji stanu firmy w jej otoczeniu biznesowym umożliwią wnioskowanie, wywód konkluzji (reguł) i wiedzy wspomagającej tym samym dynamiczne zarządzanie firmą.
Słowa kluczowe: adaptacyjna hurtownia danych, zarządzanie dynamiczne, systemy wspomagania decyzji wiedzą

DATA WAREHOUSE WITH KNOWLEDGE BASE FOR DYNAMICS MANAGEMENT OF ENTERPRISE

Abstract
The paper presents the structure and method of adaptive and multiversion datawarehouse system, which is equipped with the mechanisms of adaptation and mechanism of the estimating of variables information about its functioning, historical and current data from activities of the enterprise and as data on the implementation of the enterprise’s strategy. This datawersehouse system provides coefficients of adjustment of the enterprise’s environment as well as data from simulation of projected business scenarios. This warehouse should be include a set of methods of inference, which will allow the derive knowledge to support dynamic management of enterprise and use declarative and procedural knowledge contained in this system.
Keywords: adaptive data warehouse, strategic decision support system, dynamics management of enterprise with knowledge base