Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Liliana Szewc, Cezary Orłowski 73
Strony: 73–84
DOI: 10.18276/si.2016.42-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest wykazanie przydatności ontologii jako narzędzia wspomagającego decyzje prac komitetów sterujących. Budowa ontologii jako narzędzia wspomagającego decyzje była konsekwencją pojawienia się problemu oceny wniosków projektowych zgłaszanych do projektu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Smart Port & City. W artykule przedstawiono etapy budowy ontologii oraz jej zastosowanie do analizy zgodności dokumentów z przyjętymi ramami projektu.
Słowa kluczowe: ontologie, ramy projektów, inteligentne specjalizacje, Smart Cities

ONTOLOGIES OF DESIGN FRAMEWORKS AS A TOOL FOR SUPPORTING DECISIONS ON STEERING COMMITTEES

Abstract
The aim of this article is to present usefulness of an ontology as a tool to support decisions of steering committees. Construction of the ontology as a decisions’ supporting tool was a consequence of a problem with assessment of project proposals submitted to the Inteligentne Specjalizacje Smart Port & City project. The article presents stages of the construction of the ontology and its use for the analysis of compatibility with the accepted frames of the project.
Keywords: ontology, design framework, smart specialization, Smart Cities