Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jolanta Sala, Halina Tańska 61
Strony: 61–71
DOI: 10.18276/si.2016.42-06
pdfpełen tekst

Streszczenie
Istotą artykułu jest model relacji pracownik–pracodawca w społeczeństwie informacyjnym i prezentacja wyników dwóch eksperymentów na polskim rynku pracy (w latach 1991–2001 oraz 2010–2015). W konsekwencji symetrycznego postrzegania dorobku mikro- i makroekonomii zidentyfikowane zostały role pracodawcy bezpośredniego i pośredniego oraz znaczenie kapitału intelektualnego i społecznego. Uzyskane wyniki stanowią sygnalizację zjawiska traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym. Zjawisko to stanowi ogromne zagrożenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Znajduje ono uzasadnienie w dorobku Standinga (w zakresie klasy społecznej prekariat) oraz trzech laureatów Nagrody Nobla.
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, relacje pracownik-pracodawca, kompetencje

PHENOMENON OF LOST COMPETENCE OF INTELLECTUAL AND SOCIAL CAPITAL IN THE INFORMATION SOCIETY

Abstract
The essence of the article is a model employer-employee in the information society and the presentation of the results of two experiments in the Polish labor market (in 1991–2001 and 2010–2015). As a result of the symmetrical perception of an output of micro and macroeconomics, there have been identified the roles of direct and indirect employer and the importance of intellectual and social capital. The results signalize the phenomenon of the lost competence of intellectual and social capital in the information society. This phenomenon poses a major threat to the development of the knowledge-based economy and is justified by the achievements of G. Standing (in terms of social class – precariat) and three Nobel Prize winners.
Keywords: information society, employee-employer relations, competences