Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Maria Parlińska, Łukasz Pietrych 51
Strony: 51–59
DOI: 10.18276/si.2016.42-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
W pracy dokonano charakterystyki metody AHP jako narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji wielokryterialnych. W dalszej części przybliżono zagadnienia metodyczne warunkujące przeprowadzenie poprawnego eksperymentu ekonomicznego. Wykazano, że metoda AHP znajduje zastosowanie w ekonomii eksperymentalnej. Prowadzone badania empiryczne mogą być również oparte na różnego rodzaju symulacjach komputerowych.
Słowa kluczowe: Analityczny Proces Hierarchiczny, ekonomia eksperymentalna

AHP AS A METHOD OF EXPERIMENT ECONOMIC

Abstract
The study characterized the AHP method as a tool to support decision-making. The next section discusses the methodological issues conditioning to carry out proper economic experiment. It has been shown that the method of AHP is used in experimental economics. Empirical studies can also be conducted on the basis of various types of computer simulations.
Keywords: Analytic Hierarchy Process, experimental economics