Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Joanna Palonka 39
Strony: 39–50
DOI: 10.18276/si.2016.42-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Dynamiczne zmiany w gospodarce światowej zmuszają organizacje do permanentnego doskonalenia sposobów funkcjonowania we wszystkich obszarach ich aktywności. Problemem większości organizacji jest to, jak sobie poradzić z realizacją procesów biznesowych w erze informacji i wiedzy, bo zmieniają się narzędzia i technologie wykorzystywane do pozyskiwania informacji, ich gromadzenia, przetwarzania, selekcjonowania, analizowania, zarządzania i przekazywania odbiorcom. Konieczne jest zatem rozbudowywanie lub dostosowywanie procedur realizacji procesów do warunków, które narzuca gospodarka elektroniczna. W pierwszej kolejności zmiany powinny uwzględniać architekturę informacyjno-komunikacyjną. Celem artykułu jest zaproponowanie modelu wymagań dla innowacyjnego systemu informacyjno-komunikacyjnego, który udoskonali proces zawarcia małżeństwa konkordatowego realizowanego w parafii Kościoła katolickiego (KK). Na podstawie analizy przebiegu procesu i informacji uzyskanych w drodze wywiadu bezpośredniego ze stronami w procesie zidentyfikowano, uporządkowano i scharakteryzowano wymagania dla modelu systemu. Opracowany model ukazuje możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w realizacji tego procesu. Walidacja modelu pozwoliła określić wpływ ICT na efektywność tego procesu.
Słowa kluczowe: wymagania systemu informatycznego, trzeci sektor gospodarki narodowej, parafia Kościoła katolickiego, ślub konkordatowy, SysML, Visual Paradigm

THE REQUIREMENTS MODEL FOR THE CATHOLIC CHURCH INFORMATION SYSTEM: THE CASE OF CONCORDAT MARRIAGE PROCESS

Abstract
The aim of the article is to propose the requirements model for innovative information and communication system, which will improve a concordat marriage process in the parish of the Catholic Church. The paper identifies, organizes and describes requirements for this model. The model shows the possibilities of using information and communication technologies (ICT) in this process. Validation of the model helped to determine the impact of ICT on the efficiency of this process.
Keywords: Information system requirements, third sector of the national economy, the parish of the Catholic Church, concordat marriage, SysML, Visual Paradigm