Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Marek Kannchen 27
Strony: 27–37
DOI: 10.18276/si.2016.42-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł prezentuje możliwość wykorzystania wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji metodą AHP w podejmowaniu takich decyzji, w których przy dokonaniu właściwego wyboru musimy rozpatrzyć różne warianty, oceniając je według różnych kryteriów. Musimy więc posiadać wiedzę na ich temat, nie zawsze podaną w sposób ilościowy, a ocena powinna być względnie obiektywna, czyli niezależna od preferencji i opinii pojedynczego decydenta.
W artykule przedstawiono metodę wykorzystania grupowego AHP w celu sklasyfikowania projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Klasyfikacja ta pozwoli określić, które z projektów zdaniem ekspertów będą miały największy wpływ na zrównoważony rozwój miasta, a co za tym idzie – powinny być „wskazane” mieszkańcom jako te lepsze wśród projektów zgłoszonych.
Słowa kluczowe: AHP, podejmowanie decyzji, decyzje grupowe, decyzje wielokryterialne

CHOOSING THE BEST PROJECT SUBMITTED IN THE CONTEXT OF BO USING THE METHOD OF MULTI-CRITERIA GROUP DECISION MAKING AHP

Abstract
The article presents the possibility of using multi-criteria group decision making using AHP in making such decisions in which in order to make the right choice, we must consider different variants of assessing them according to various criteria. Therefore, we need to possess knowledge about them, which is not always given in a quantitative manner, and the evaluation should be relatively objective that is independent of the preferences and opinions of a single decision-maker. The article presents a method of using group AHP in order to classify the projects submitted for implementation under the civil budget. This classification will determine which of the projects, according to experts, will have the greatest impact on sustainable development of the city, and thus should be “pointed” to the inhabitants as the ones that are better among the projects submitted.
Keywords: AHP, Analytic Hierarchy Process, group decision making, multi-criteria decision making