Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jerzy Kisielnicki 109
Strony: 109–122
DOI: 10.18276/si.2016.42-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zostały przedstawione wybrane problemy dotyczące analizy roli kierownika projektu informatycznego. Celem artykułu jest identyfikacja zbioru wymagań, jakie należy stawiać kierownikowi projektu informatycznego. Wychodzi się tu z założenia, iż kierownik tego typu projektu jest zarówno menedżerem, jak i twórcą, który realizuje unikalne przedsięwzięcie – projekt informatyczny. Wymagania zostały określone na podstawie analizy literatury przedmiotu, jak i prowadzonych własnych badań w trakcie realizacji dużych projektów informatycznych oraz badań opinii słuchaczy studiów podyplomowych, w tym studiów MBA. Przedstawiono również propozycje badań przyszłościowych.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami informatycznymi, kierownik projektu, metodyka projektowa, project manager

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) PROJECT MANAGER AND HIS ROLE IN THE PROJECT

Abstract
Article presents selected problems related to an analysis of the IT project manager’s role. Goal of the article is to identify a set of requirements that should be addressed to a potential IT project manager. It has been assumed that a project manager of IT projects should be a manager and a creator who delivers a unique work, which is the IT project. Requirements have been based on the literature analysis, own research in big enterprises and the opinion of postgraduates and MBA students. Additionally the article presents a proposal of future research.
Keywords: IT project management, project manager, project method