Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Szewczyk 69
Strony: 69–78
DOI: 10.18276/si.2016.41-06
pdfpełen tekst

Streszczenie
Przedmiotem artykułu są e-usługi prawne świadczone przez e-kancelarie. Celem było zbadanie, na jakim poziomie kształtuje się przeciętna znajomość e-usług prawnych w Polsce oraz czy działające na rynku wybrane e-kancelarie cieszą się powodzeniem wśród użytkowników sieci.
Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy ankiety jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Odpowiedziało na nią 139 osób o zróżnicowanym portrecie. Próbę badawczą i witryny prawne wybrano losowo. W literaturze zagranicznej nie znaleziono odniesień do tego tematu.
Analiza wyników wykazała, że charakterystyczny dla Polski jest dosyć mizerny zarys świadomości co do działalności e-usług prawnych, chociaż ankietowani gremialnie wyrażali chęć skorzystania z tego typu możliwości. Mieli jednak niewielką wiedzę na ten temat.
Słowa kluczowe: e-usługi prawne, e-kancelarie

THE UNIVERSALITY OF E-LEGAL SERVICES IN POLAND ON THE EXAMPLE OF SURVEYS

Abstract
Subject of the article is e-legal services provided by the e-offices. The aim was to examine to what level is as average knowledge of e-legal services in Poland and is operating on the selected e-firms are popular among users.
The survey was conducted using questionnaires of single and multiple choice. Answered it 139 people of different profile. Analysis of the results showed that the characteristic of Polish is quite miserable aware of what the e-business legal services, although respondents collectively expressed a desire to take advantage of such possibilities. But they had little knowledge on the subject.
Keywords: e-legal services, e-offices