Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Łukasz Krawiec, Helena Dudycz 29
Strony: 29–40
DOI: 10.18276/si.2016.41-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
Bardzo ważnym aspektem współczesnych stron internetowych jest ich dostępność. Dzięki nowoczesnym, ciągle rozwijającym się technologiom możliwe jest tworzenie serwisów przyjaznych dla każdego użytkownika, niezależnie od jego stanu zdrowia. Dostępność stron WWW może być rozważana zarówno w aspektach ich funkcjonalności, jak i czytelności. Jedną z metod badania tego zagadnienia jest zastosowanie walidatorów, tzn. automatycznych testów sprawdzających poprawność składni dokumentów umieszczonych w internecie. Celem niniejszego artykułu jest porównanie wybranych narzędzi ze wskazaniem rekomendacji. W pierwszej kolejności wyjaśniono znaczenie dostępności stron WWW, następnie krótko scharakteryzowano wybrane walidatory i przedstawiono wyniki ich oceny. Artkuł kończą wnioski ze zrealizowanego badania.
Słowa kluczowe: dostępność, badanie dostępności, walidator, strona WWW

COMPARISON OF VALIDATORS FOR STUDYING WEB-ACCESSIBILITY

Abstract
A very important aspect of websites nowadays is their accessibility. Thanks to modern, constantly evolving technologies, it is possible to create friendly services for each user, regardless of his state of health. Web sites accessibility may be considered in aspects of their functionality and readability. One of methods for exploring this issue is the use of validators, i.e. automated tests to check the syntax of the documents posted on the Internet. The purpose of this article is to compare the selected tools. The structure of the article is as follows. Firstly, we explain the importance of the accessibility of the web sites. Then we briefly characterize selected validators and present the results of their evaluation. Article is completed with the summary containing the conclusions of the study.
Keywords: accessibility, accessibility research, validator, website