Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Tomasz Parys 17
Strony: 17–27
DOI: 10.18276/si.2016.41-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest prezentacja barier zastosowania technologii mobilnych według ocen użytkowników indywidualnych na podstawie badań własnych autora prowadzonych w 2016 roku. Przedstawiono krótką charakterystykę rynku technologii mobilnych zarówno w kontekście Polski, jak i całego świata. Główna część opracowania poświęcona została barierom, jakie napotyka zastosowanie technologii mobilnych.
Słowa kluczowe: technologie mobilne, bariery, urządzenia mobilne

MOBILE TECHNOLOGIES – BARRIERS OF USE IN THE RATING BY INDIVIDUAL USERS – RESULTS OF RESEARCH 2016

Abstract
The main goal of this paper is to present the barriers of mobile technology application in the rating by individual users on the basis of author’s own research done in 2016. The study shows a short characterization of the mobile technology market both in the context of the Poland and the world. An essential part of this article was devoted to barriers applying these technologies is coming across which and to discuss of them.
Keywords: mobile technologies, barriers, mobile devices