Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Krzysztof Hauke 5
Strony: 5–16
DOI: 10.18276/si.2016.41-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
Jedną z podstawowych cech społeczeństwa informacyjnego jest ustawiczne przetwarzanie informacji. Informacje te generowane są między innymi poprzez proces komunikowania. W jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy proces komunikowania wynika z misji, jaką mają do spełnienia te instytucje. Załatwienie sprawy wymaga kontaktu pomiędzy mieszkańcami danej gminy, firmami prowadzącymi działalność gospodarczą lub fundacjami o różnym statusie (ich wszystkich określa się mianem interesariuszy) z jednej strony a urzędem gminy z drugiej strony. Stosowane obecnie rozwiązania informatyczne nie w pełni satysfakcjonują społeczeństwo informacyjne.
W artykule zostanie przedstawiony model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy. Model ten będzie uwzględniał technologię WEB 2.0.
Słowa kluczowe: komunikacja, model komunikacji, jednostka samorządu terytorialnego, technologia WEB 2.0

MODEL OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN LOCAL GOVERNMENT UNITS IN DISTRICT LEVEL USING TECHNOLOGIES WEB 2.0

Abstract
One of the basic features of the information society is a continuous information processing. This information is generated inter alia as a result of the communication process. The units of local self-government at the municipal level communication process stems from the mission they have to fulfill these institutions. Settlement of the case requires contact between the residents of the municipality, companies engaged in economic activities or foundations of different status on the one hand and the office of the municipality on the other. The current solutions based solutions are not fully satisfied the information society.
The paper will be presented a model of communication in units of local self-government at the municipal level, which uses Web 2.0 technology.
Keywords: communication, communication model, local government unit, WEB 2.0 technology