Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Sławomir Czetwertyński 15
Strony: 15–25
DOI: 10.18276/si.2016.40-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
W niniejszym artykule poruszono tematykę ewolucji form dostępu do cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie, które weszło w fazę online, czyli relatywnie stałego dostępu do internetu. Celem artykułu jest określenie, jakie zmiany niesie ze sobą wzrost popularności stosowania takich rozwiązań jak strumieniowe przesyłanie danych oraz technologia „chmury”. Obszarem badawczym rozważań są takie dobra informacyjne, jak filmy, muzyka i książki elektroniczne. W artykule zajęto się również problematyką strategii sprzedaży cyfrowych dóbr informacyjnych za pośrednictwem internetu, która zasadniczo dzieli się na sprzedaż jednorazową i abonamentową. W artykule wykorzystano metodę studium przypadku oraz dane wtórne dotyczące zmian form dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, które przodują w innowacyjności z zakresu dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych.
Słowa kluczowe: technologia „chmury”, internet, cyfrowe dobra informacyjne

INFORMAL DISTRIBUTION CHANNELS OF CULTURAL GOODS IN THE INTERNET

Abstract
The main subject of this article is the evolution of forms of access to the digital information goods in a society that has entered a phase of online, which means relatively constant access to the Internet. The goal of the article is to determine what changes brings increased popularity of the use of solutions such as streaming and Internet’s cloud. The research area of the considerations are such information goods as movies, music and e-books. The article also addresses the issues of sales strategy of digital information goods via the Internet, which are generally divided into one-time sale and subscription. In the article were use the case study method and secondary data on changes in the forms of distribution in the United States, which excels in innovation in the field of distribution of digital information goods.
Keywords: Internet cloud, Internet, digital information goods