Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Sławomir Czetwertyński 5
Strony: 5-14
DOI: 10.18276/si.2016.40-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi próbę stwierdzenia przyczyn dużej popularności nieformalnych kanałów dystrybucji dóbr kulturowych, na przykładzie filmów i programów telewizyjnych. W toku rozważań wysunięto hipotezę, że czynnikami zmniejszającymi popularność kanałów formalnych jest słabe oddziaływanie instytucji praw autorskich na odbiorców dóbr kulturowych oraz bariery w dostępie do nich. Przeprowadzone w artykule badania miały na celu stwierdzenie poziomu substytucji kanałów nieformalnych względem kanałów formalnych. Wysoki stopień substytucji świadczyłby o tym, że przy niskim oddziaływaniu praw autorskich i relatywnie wysokich barierach w dostępnie do kanałów formalnych, kanały nieformalne będą stanowiły logiczne źródło dóbr kulturowych.
Słowa kluczowe: kanały dystrybucji, internet, dobra kulturowe, rozrywka

INFORMAL DISTRIBUTION CHANNELS OF CULTURAL GOODS IN THE INTERNET

Abstract
This article is an attempt to determine the reasons for the popularity of informal channels of distribution of cultural goods, for example films and TV programs. The paper demonstrates a hypothesis that factors decreasing popularity of formal channels are weak impact of institutions of copyright to the consumers of cultural goods and existing of barriers in access to those channels. The goal of research carried out in the article is to determine the level of informal channels substitution as compared to formal one. The high level of substitution testified that the low impact of copyright and relatively high barriers of access to formal channels, implicate that informal channels are logical source of cultural goods.
Keywords: distribution channels, the Internet, cultural goods, entertainment