Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Anna Borawska 15
Strony: 15–24
DOI: 10.18276/si.2016.39-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
Systemy wspomagania decyzji (SWD) w praktyce zarządzania nie są niczym nowym. Początek ich stosowania datuje się na połowę zeszłego wieku, ale w procesie ich rozwoju znacznie poszerzył się zestaw metod, które są wykorzystywane, aby ułatwić decydentom dokonywanie wyborów. Metodologia wspomagania decyzji opiera się przede wszystkim na logicznym wnioskowaniu oraz racjonalnych przesłankach ich podejmowania. Najnowsze badania interdyscyplinarne, prowadzone pod szyldem neuronauki poznawczej, pokazują jednakże, że bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji są czynniki behawioralne i emocjonalne. Niestety, współczesne systemy wspomagania decyzji nie uwzględniają w wystarczającym stopniu tych aspektów. Zastosowanie technik neuronauki wydaje się jednak bardzo obiecującym kierunkiem rozwoju SWD. Celem artykułu jest analiza możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie narzędzi neuronaukowych w ramach systemów wspomagania decyzji, i wskazanie potencjalnych korzyści wypływających z uwzględnienia pozaracjonalnych determinant dokonywanych wyborów w procesie decyzyjnym.
Słowa kluczowe: systemy wspomagania decyzji, SWD, neuronauka poznawcza

APPLICABILITY OF THE COGNITIVE NEUROSCIENCE TECHNIQUES IN DECISION SUPPORT SYSTEMS

Abstract
Decision support systems (DSS) in management practice are nothing new. Their use dates back to the mid of the last century, but in the process of their development they have been greatly expanded with set of methods that are used to help policy makers to make choices. The methodology of decision support is based primarily on logical reasoning and reasonable grounds of their making. Recent interdisciplinary research, conducted under the name of cognitive neuroscience show, however, that very important factors in decision making process are also behavioural and emotional. Unfortunately, modern decision support systems do not sufficiently take into account these aspects. The use of neuroscience techniques seems to be a very promising direction in the development of the DSS. This article aims to analyse the possibilities offered by the use of neuroscience tools within the decision support systems and to identify potential benefits of taking into account non-rational determinants of the choices made in the decision making process.
Keywords: decision support systems, DSS, cognitive neuroscience