Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Katarzyna Bilińska-Reformat, Ewa Frąckiewicz 5
Strony: 5-14
DOI: 10.18276/si.2016.39-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
Sieci handlowe, podobnie jak inne organizacje działające na konkurencyjnym rynku, muszą podporządkować się wymaganiom rynkowym. Stosowane procedury obsługi rynku w dużej mierze bazują na wiedzy o klientach zdobywanej z użyciem bardzo bogatych i zróżnicowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Celem artykułu jest zidentyfikowanie i zaprezentowanie wybranych rozwiązań ICT stosowanych przez tradycyjne sieci handlowe w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach wraz ze wskazaniem przykładów jej wykorzystania. Zakresem podmiotowym są zagraniczne sieci handlowe działające w Polsce, oferujące produkty FMCG (np. Tesco). Dla realizacji przyjętych celów zastosowano krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz metodę case study obrazującą najlepsze praktyki marketingowe związane z wykorzystywaniem wiedzy o klientach w strategicznych działaniach sieci handlowych.
Słowa kluczowe: sieci handlowe, nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, wiedza o klientach

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF KNOWLEDGE ACQUISITION ABOUT RETAIL CHINS CUSTOMERS – SELECTED PROBLEMS

Abstract
Retail chains in their marketing strategies should focus on target markets needs. Such attitude enables them developing competitive offer, which fulfill customers needs and expectations. Used marketing procedures toward target segments are basing on knowledge about customers. Knowledge acquisition is basing on use of different ICT. The goal of the paper is to identify and to present selected IT solutions used by retail chains in knowledge acquisition about the customer, as well as indicating the cases of use that knowledge in marketing activity of retail chains. The subject of the study are international retail chains functioning in Poland on FMCG market (case of Tesco). For the purpose of implementation of the assumed goals, the following research methods are applied: critical analysis of the literature of the subject and case-study method indicating best marketing practices associated with application of knowledge about customers in strategic activities of commercial retail chains.
Keywords: retail chains, ICT, customer’s knowledge