Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Bożena Śmiałkowska 203
Strony: 203-214
DOI: 10.18276/si.2015.38-15
pdfpełen tekst

Streszczenie
Procesy definiowania strategii firmy i monitorowania wyników z jej realizacji są procesami złożonymi, wymagającymi dostępu do odpowiednich wiarogodnych danych. Z punktu widzenia systemów komputerowego wspomagania tych procesów szczególne znaczenie mają hurtownie danych, ze względu na ich temporalny i zorientowany przedmiotowo charakter. W artykule zaprezentowano model adaptacyjnej hurtowni danych, która wyposażona w mechanizmy nadążnego dopasowania tej hurtowni do zmiennych potrzeb informacyjnych firmy umożliwi ocenę bieżącego stanu realizacji strategii firmy oraz prognozowanie scenariuszy biznesowych i skutków ewentualnej zmiany.
Słowa kluczowe: hurtownia danych, wspomaganie zarządzania strategią firmy

CHOICE AND ESTIMATE OF ENTERPRISE STRATEGY WITH USE ADAPTIVE DATA WAREHOUSE

Summary
The processes of defining and monitoring of the results of execution of enterprise strategy are complex and require access to appropriate data. From the point of view of computer-aided system these processes are require data collections that can be accessible in adaptation system with data warehouse. The article presents a model of the data warehouse with adaptive mechanism of the estimating of variables information about the functioning enterprise. This allow make an assessment of the current realization of enterprise strategy and run process the business scenarios. It also will allow for estimation the effects of possible changes of strategy of enterprise.
Keywords: adaptive data warehouse, strategic decision support system