Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Grzegorz Szyjewski 189
Strony: 189-201
DOI: 10.18276/si.2015.38-14
pdfpełen tekst

Streszczenie
Internet jest ogólnodostępnym medium, które z roku na rok zwiększa liczbę aktywnych użytkowników. Osoby korzystające z tej sieci często stają się jedną ze stron biorących udział w transakcji realizowanej w formie zdalnej. W trakcie wspomnianej transakcji następuje operacja uwierzytelniania, której zadaniem jest potwierdzenie tożsamości lub uprawnień użytkownika. Tego typu autoryzacje odbywają się w trakcie codziennych działań typu: korzystanie z konta pocztowego, realizacja płatności lub zakup w sklepie on-line. Użytkownicy często nie zwracają uwagi na fakt, iż biorą udział w transakcji, której celem jest ich uwiarygodnienie. Dzieje się to automatycznie, ponieważ czynność ta staje się oczywistym elementem korzystania z wirtualnych zasobów.
Popularność internetu sprawia, iż występuje ogromna różnorodność wśród osób korzystające z tego medium. każdy z użytkowników tej globalnej sieci, posiada swój indywidualny zestaw cech, związany z wiekiem, płcią czy aktywnością korzystania z sieci. Cechy te można uogólnić do konkretnych zbiorów (zakresów), w celu dalszego wydzielenia określonych grup osób. Grupy te charakteryzują się wspólnym zestawem cech, pozwalającym na zdefiniowanie profilu użytkownika. Powstaje pytanie, czy istnieje, a jeżeli tak, to jaka, zależność pomiędzy cechami charakteryzującymi użytkownika a typem wykorzystywanych przez niego usług.
W celu sprawdzenia opisanej zależności, przeprowadzono badanie osób korzystających z internetu. W trakcie badania pozyskano dane, które można podzielić na dwie grupy: określające cechy użytkownika oraz wskazujące jego preferencje. Zestawienie obu tych elementów pozwoliło na przeprowadzenie obserwacji zależności zachodzącej pomiędzy typem użytkownika a jego działaniami związanymi z użytkowaniem metod zdalnego uwierzytelniania. zaprezentowane w artykule wyniki pozwalają nie tylko zbadać popularność poszczególnych usług, ale również jej rozkład na określone grupy użytkowników.
Słowa kluczowe: internet, uwierzytelnianie, transakcje internetowe, usługi internetowe

INTERNET SERVICES OFFERED REMOTELY, WITH PARTICULAR FOCUS ON USER PROFILE

Summary
Internet is a widely accessed medium with a significant and growing number of active users each year. internet users frequently become part of the transactions performed remotely. each transaction involves an authorization process, in order to confirm user’s identity or user’s credentials. Such authorizations takes place in daily activities, i.e.: when using e-mail accounts, realizing payments or while doing on-line shopping.
Internet users usually do not notice the fact that they take part in the transactions, which aim is to check their credibility. This is because it is executed automatically, as this operation becomes an integral part of using virtual resources.
The fact internet is so popular, results in a great variety of people using it. Each global web user has its’ individual set of attributes, being a result of user’s age, sex or the frequency of net using. The attributes might be further generalized into more specified sets (ranges), in order to distinguish a particular group of people. The groups could be characterized by a joint range of attributes, which enable to define the user’s profile. This brings up a question, whether a dependency exists between the features of each user and the types of services such user uses.
To provide the answer, internet users have been subjected to a survey. During a study two groups of data have been gained: characterizing the users’ attributes and showing users’ preferences. The comparison of both enabled to conduct the observations about the dependencies between the type of user and the type of remote authorizations methods this certain user was using. The article presents the results showing not only the popularity of different services but also the spread of different services among the internet users.
Keywords: internet, authentication, internet transaction, on-line services