Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Katarzyna Rostek 131
Strony: 131-143
DOI: 10.18276/si.2015.38-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Pomimo działań podejmowanych na rzecz nowych członków Unii europejskiej (EU), wciąż widoczne jest zróżnicowanie rozwoju jej dwóch głównych regionów – zachodniego i wschodniego. wynikające z tego zróżnicowania problemy gospodarcze, ekonomiczne i społeczne dotykają całą wspólnotę. Przeprowadzone badania wstępne wykazały, że koopetycja MSP oraz zwiększenie potencjału analitycznego danych poprzez ich współdzielenie i integrację, mają znaczący wpływ na skuteczność strategii konkurencyjności oraz trwałość efektów jej wdrożenia. na tej podstawie zaproponowano opracowanie koncepcji platformy cyfrowej, której celem jest zapewnienie komunikacji pomiędzy partnerami koopetycyjnymi, umożliwienie bezpiecznego gromadzenia i współdzielenia zasobów danych, a także świadczenia usług analitycznych i doradczych w zakresie strategii konkurencyjności. koncepcja ta zakłada różnice w lokalizacji, poziomie wiedzy, kompetencji i umiejętności, możliwościach finansowych oraz kadrowych, a także w poziomie zaawansowania technologicznego poszczególnych jej użytkowników. Celem jej realizacji jest zmniejszenia wpływu tych różnic, które nie ulegną zmianie w perspektywie wieloletniej, na zdolność do stabilnego i zrównoważonego rozwoju konkurencyjności w poszczególnych grupach, regionach i krajach UE.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, koopetycja przedsiębiorstw, benchmarking wyników, platforma cyfrowa, analityczne przetwarzanie danych, wspomaganie procesu decyzyjnego, zarządzanie wiedzą

THE INFORMATION AND SERVICES PLATFORM AS A CONCEPT OF SUPPORTING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Summary
Despite the actions in favor new members of the european Union (EU), still visible is the diversity of the development of its two main regions – western and eastern. resulting from this economic and social problems affect the whole EU community. Preliminary research showed that coopetition of sMes and increasing the analytical potential of data through their sharing and integration, have a significant impact on the effectiveness of strategy results and durability of its implementation. On this basis it was proposed the development of a digital platform concept what aim is to facilitate communication between coopetition partners, enabling safe collection and sharing of data resources, and the supply of analytical and advisory services in the field of competitive strategy. On this basis it was proposed the development of a digital platform concept what aim is to facilitate communication between coopetition partners, enabling safe collection and sharing of data resources, and the supply of analytical and advisory services in the field of competitive strategy. The objective of its implementation is to reduce the impact of these differences and limitations that will not change in long-term perspective for the ability to stable and sustainable development of competitiveness in individual groups, regions and countries of the EU.
Keywords: competitiveness, coopetition of enterprises, benchmarking of results, digital platform, analytical data processing, support of decision-making process, knowledge management