Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Wojciech Sałabun 145
Strony: 145-158
DOI: 10.18276/si.2015.38-11
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono nowe podejście do rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych, polegające na identyfikacji ekspertowego modelu decyzyjnego w przestrzeni stanu problemu. Metoda obiektów charakterystycznych identyfikuje model decyzyjny z wykorzystaniem stałych punktów odniesienia oraz teorii zbiorów rozmytych. Metoda ta jest całkowicie odporna na zjawisko rank reversal, czyli odwracania rankingów przy dodaniu nowej alternatywy lub w momencie usunięcia alternatywy ze zbioru już rozpatrywanych obiektów. Za pomocą metody obiektów charakterystycznych identyfikowany jest model oceny ryzyka wystąpienia ataku serca u pacjenta w okresie najbliższych 10 lat, w celu lepszego zobrazowania działania metody COMET.
Słowa kluczowe: wielokryterialne wspomaganie procesu decyzyjnego, metoda obiektów charakterystycznych, teoria zbiorów rozmytych, zjawisko rank reversal, metoda COMET

IDENTIFICATION OF AN EXPERT DECISION-MAKING MODEL TO SOLVING MULTI-CRITERIA PROBLEMS USING THE CHARACTERISTIC OBJECTS METHOD

Summary
Ahe paper presents a new approach to solving Multi-criteria decision-making problems. The presented approach identifies an expert decision-making model in the state of the problem. The characteristic objects method identifies a model by using fuzzy set theory and characteristic objects as reference objects. This method is complete free of the rank reversal phenomenon. It means that if new alternatives are added or removed from alternatives set then rank existing order will be not changed. The characteristic objects method will be used to identify the multi-criteria model of 10-year risk of having a heart attack.
Keywords: multi-criteria decision-making, fuzzy sets theory, rank reversal, COMET method