Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Aleksandra Radomska-Zalas 119
Strony: 119-129
DOI: 10.18276/si.2015.38-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
Usługi informatyczne stanowią powiązane ze sobą komponenty, które współpracują, aby osiągnąć założony cel biznesowy organizacji. standardy zarządzania usługami informatycznymi to zbiory dobrych praktyk służących podnoszeniu jakości usług informatycznych. stanowią one istotny element przekształcania potrzeb i wymagań biznesowych organizacji na konkretne usługi informatyczne.
Słowa kluczowe: usługi IT, zarządzanie usługami IT, ITIL, MOF

IT SERVICES MANAGEMENT STANDARDS

Summary
IT Services are interlinked components that work together to achieve this objective of the organization. IT Service Management Standards are a set of best practices for improving the quality of IT services. Standards are an important element of transforming the needs and business requirements for IT services.
Keywords: IT Services, IT Services Management, ITIL, MOF