Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Eryk Głodziński 21
Strony: 21-36
DOI: 10.18276/si.2015.38-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
Wykorzystanie systemów informatycznych jako narzędzi wspomagających zarządzanie, powinno umożliwić zwiększenie skuteczności i efektywności realizacji projektów. Jest to jednak zagadnienie bardzo złożone, stąd pojawia się wiele dylematów, których rozwiązania podejmują się zarówno naukowcy, jak i praktycy biznesu. Artykuł ma na celu określenie wymagań w odniesieniu do systemów informatycznych w warunkach zastosowania controllingowej koncepcji zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi. w opracowaniu opisano również stan obecny rozwoju oprogramowania. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce wskazuje, że menedżerowie w fazie realizacji projektu w ograniczonym stopniu wykorzystują możliwości, jakie daje im obecny poziom rozwoju technologii informatycznych wspomagających zarządzanie.
Słowa kluczowe: controlling, zarządzanie projektem, przedsięwzięcie budowlane, systemy informatyczne

SUPPORTING OF PROJECT CONTROLLING WITH IT SYSTEMS – REQUIREMENTS, CURRENT SITUATION AND PROSPECTS

Summary
Supporting of project management with it systems should result with the increase of their effectiveness and efficiency. The issue is very complex and needs to be studied by researchers and practitioners. The paper aims at presenting the requirements for it systems in conditions of the use of controlling management concept in construction projects. The description of the current development of software and its prospects is presented in the article. The conducted study of construction companies in Poland shows that the managers in execution phase do not use sufficient (taking into account current it technology development).
Keywords: controlling, project management, construction project, it systems