Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Krzysztof Bartczak 5
Strony: 5-20
DOI: 10.18276/si.2015.38-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
W prezentowanej pracy podjęto zagadnienia dotyczące cloud computing, a więc chmury obliczeniowej, wyjaśniono jej istotę i genezę. Ponadto położono nacisk na omówienie tego, w jakich obszarach możliwe staje się jej wykorzystywanie, a także jakie korzyści można odnieść z jej stosowania. Pracę oparto na literaturze przedmiotu.
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa, chmura prywatna, chmura społecznościowa, model usług

CLOUD COMPUTING IN MODERN ENTERPRISES

Summary
The presented study takes up the issues regarding cloud computing. IT primarily explains its essence, as well as its origin. The study also puts emphasis on discussing the areas in which it can be applied, as well as the advantages of its application. The study is based on relevant literature.
Keywords: cloud computing, software as a service (SaaS), Platform as a service (PaaS), infrastructure as a service (IaaS), IT infrastructure