Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Krzysztof Grochowski, Daniel Zwierzchowski 37
Strony: 37-47
DOI: 10.18276/si.2015.38-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono istotę konkurowania w sektorze MSP oraz dokonano identyfikacji instrumentów konkurowania wykorzystywanych w małych i średnich przedsiębiorstwach usług transportowych. Zaprezentowano sposób wykorzystania narzędzia data mining do nadawania rang ważności instrumentom konkurowania. Wykorzystując narzędzie do eksploracji danych, przeprowadzono analizę instrumentów konkurowania, co usprawniło proces podejmowania decyzji w tym zakresie, zwiększając przy tym efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw sektora usług transportowych.
Słowa kluczowe: data mining, eksploracja danych, konkurencyjność, sektor usług transportowych

USE OF DATA MINING TOOLS RANG A SENDING COMPETE INSTRUMENTS TRANSPORT SERVICES SME SECTOR ENTERPRISES

Summary
The article presents the essence of competition in the SME sector and the identification of competing instruments used in small and medium-sized enterprises of transport services. Presented how to use data mining tools to confer ranks validity of competing instruments. Data mining tools have helped in analyzing the instruments of competition. This improved the decision-making process in this regard, increasing the efficiency of small and medium-sized enterprises transport sector.
Keywords: data mining, exploration data, competitiveness, the sector of transport services