Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Piotr Modliński 65
Strony: 65-76
DOI: 10.18276/si.2015.38-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule dokonano praktycznej analizy możliwości oprogramowania niekomercyjnego jako alternatywy dla komercyjnego. wskazano na możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych w projektach prowadzonych w sektorze MSP. Dokonano analizy przydatności badanych rozwiązań informatycznych, przedstawiono możliwości utrzymania się na rynku drobnej przedsiębiorczości w sąsiedztwie dużych firm. Artykuł przedstawia rekomendacje oprogramowania dla MSP wraz z informacjami o sposobu dostępu do omawianych narzędzi.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, oprogramowanie, MSP, freeware

FUNCTIONALITY ANALYSYS OF SOFTWARE SUPPORTING PROJECT MANAGEMENT IN  SME’S

Summary
The article analyzes practical possibilities of commercial software as an alternative to commercial ones in projects developed in sMe sector. An analysis of the suitability of the tested solutions and summary of possibilities of survive in the market in the vicinity of large companies. The article presents also software recomendations for sMes with detailed informations about access to described tools.
Keywords: project management, software, SME, freeware