Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Tomasz Parys 77
Strony: 77-89
DOI: 10.18276/si.2015.38-06
pdfpełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu omówiono cloud computing jako model zarządzania usługami IT. Podano podstawowe definicje oraz syntetyczną charakterystykę idei tego podejścia. Zasadniczą część artykułu stanowi prezentacja wyników badań własnych autora w zakresie korzyści i przejawów związanych z wdrożeniem oraz zastosowaniem tego modelu, jak również ich ważności z punktu widzenia działania organizacji.
Słowa kluczowe: cloud computing, wdrożenie, korzyści wdrożenia, usługi IT

BENEFITS OF IMPLEMENTATION OF CLOUD COMPUTING FOR ORGANIZATION IN THE RATING BY USERS

Summary
This paper presents cloud computing as a model for IT service management. IT provides basic definitions and synthetically characterized the idea of this approach. The main part of this article is presentation of the results of author’s own research results in the range of benefits and their manifestations associated with implementing and using this model as well as their importance from the point of view of the organization.
Keywords: cloud computing, implementation, benefits of the implementation, IT services