Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Michał Wiśniewski, Katarzyna Rostek 241
Strony: 241-252
DOI: 10.18276/si.2015.38-18
pdfpełen tekst

Streszczenie
Dotychczas główną strategią zapewnienia odpowiedniej infrastruktury IT dla organizacji było wybudowanie jej w ramach dostępnych środków. trudności z oszacowaniem potrzebnych zasobów sprzętowych, często stawały się przyczyną przeinwestowania infrastruktury IT, a w konsekwencji niepełnego jej wykorzystania i ponoszenia nadmiarowych kosztów (wiśniewski, 2014). Rozwiązaniem tej sytuacji może być wykorzystanie outsourcingu usług IT. Działanie to pozwoli na zachowanie korzyści, jakie organizacja czerpie z posiadania sprawnego systemu IT i jednocześnie pozwoli na uwolnienie części zasobów, zaangażowanych dotychczas w realizację procesu dostarczania usług IT.
Celem niniejszego referatu jest wskazanie potencjału outsourcingu usług IT w modelu chmury obliczeniowej w kontekście efektywności wspierania procesu podejmowania decyzji zarządczych oraz możliwości redukcji kosztów funkcjonowania organizacji. zaproponowane model i metoda postępowania przy doborze właściwego typu usługi zostały zweryfikowane na przykładzie nowo tworzonego laboratorium komputerowego w uczelni wyższej.
Wypracowane wnioski są podstawą do wytyczenia kierunków dalszych badań, dotyczących opłacalności outsourcingu usług IT w modelu chmury obliczeniowej.
Słowa kluczowe: organizacja infrastruktury IT, chmura obliczeniowa, outsourcing usług IT, metoda doboru infrastruktury

THE SELECTION METHOD OF IT INFRASTRUCTURE ON THE EXAMPLE OF BUILDING THE COMPUTER LAB IN THE UNIVERSITY

Summary
Hitherto the main strategy to ensure the adequate IT infrastructure for the organization was to build IT within the available resources. Difficulties in estimating the necessary hardware resources, often become the cause of overinvestment IT infrastructure and consequently incomplete of its use and incurring excess costs. The solution of this situation may be the use of outsourcing IT services. This will preserve the benefits which the organization derives from having an efficient IT system and at the same time allows the release the part of the resources previously involved in the implementation process of IT service delivery.
The purpose of this paper is to identify the potential of outsourcing of IT services in the cloud computing model in the context of the effectiveness of supporting management decision-making and the ability to reduce operating costs of the organization. The proposed model and method of procedure for choosing the appropriate type of service has been verified on the example of the new computer lab building in the university. Reached conclusions are the basis for the further research on the cost-effectiveness of outsourcing IT services.
Keywords: organization of IT infrastructure, cloud computing, outsourcing of IT services, method of IT infrastructure selection