Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Andrzej Zajkowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki 253
Strony: 253-265
DOI: 10.18276/si.2015.38-19
pdfpełen tekst

Streszczenie
Referat jest komunikatem z etapu badań literaturowych służących identyfikacji potencjalnych metod oceny i selekcji wariantów informatyzacji uczelni publicznej w ramach dysertacji podejmującej kwestię strategicznego kształtowania programu informatyzacji uczelni publicznej. Informatyzacja jest programowana wokół koncepcji architektury korporacyjnej. Na poszczególnych etapach programowania informatyzacji powstaje kwestia oceny i wyboru najlepszego wariantu. Rozważane jest korzystanie z metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP). Analizowane są zalety i wady takiego podejścia.
Słowa kluczowe: uczelnia publiczna, strategia, strategia informatyzacji, program informatyzacji, architektura korporacyjna, metoda AHP, ład informatyczny, model operacyjny, technologie informacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie usługami informatycznymi

USE OF AHP METHOD FOR SELECTION OF OPTIONS COMPUTERIZATION PUBLIC UNIVERSITY

Summary
The paper is a report of research within the dissertation taking the issue of strategic development of the program of computerization of public universities. Computerization is programmed around the concept of enterprise architecture. At various stages of computerization program, the question arises evaluation and selection of the best variant. Considered is the use of analytical hierarchy process method (AHP) and his mutation – ANP method. Analyzed are the advantages and disadvantages of such an approach.
Keywords: public university, the strategy, the strategy of informatization, computerization program, enterprise architecture, the method of AHP, governance, IT service
management, information systems and technology, operational model, project management