Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Zalewska-Bochenko 155
Strony: 155-165
DOI: 10.18276/si.2015.37-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
Wprowadzona w lipcu 2011 roku Białostocka Karta Miejska stała się przykładem elektronizacji usług transportu publicznego w Białymstoku. Plastikowa karta, podobna do kart bankowych, przyczyniła się do obniżenia kosztów funkcjonowania transportu publicznego w Białymstoku. Z jednej strony dała możliwość zdywersyfikowania oferty biletowej bez konieczności kosztownego projektowania i drukowania biletów, a co za tym idzie, obniżenia kosztów dystrybucji biletów, a z drugiej strony do efektywniejszego zarządzania flotą autobusową. Dziś większość przejazdów komunikacją miejską w Białymstoku i gminach ościennych odbywa się z wykorzystaniem biletu elektronicznego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości elektronizacji usług transportu publicznego na przykładzie Białostockiej Karty Miejskiej. Naszym zdaniem Białostocka Karta Miejska jest instrumentem, który przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności systemu transportowego w Białymstoku, do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Gminę Białystok, a także samych mieszkańców na funkcjonowanie transportu publicznego w mieście.
Słowa kluczowe: e-bilet, Białostocka Karta Miejska, transport publiczny, elektroniczna portmonetka

DIGITISING THE PUBLIC TRANSPORT SERVICES BASED ON THE EXAMPLE OF BIALYSTOK CITY CARD

Summary
The Bialystok City Card, which was introduced in July 2011, has become an example of digitising the public transport sevices in Bialystok. This plastic card, which is similar to a bank card, has contributed to lowering the cost of running public transport in Bialystok. On the other hand, it enabled diversification of ticket offer without costly print and designing tickets. Most of the public transport travels within Bialystok and neighbouring boroughs is carried out with e-ticket. The card has an e-wallet feature which enables cash-free purchase of bus ticket at the ticket punch. The card can be topped- up at a Customer Service Office or online. It is a convenient way of paying for a bus fare in Bialystok. The newest feature introduced into the system in 2015 is so called Mobile Bialystok City Card, which allows for using the smartphone as the City Card.
Keywords: e-ticket, Bialystok City Card, public transport, e-wallet