Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Zalewska-Bochenko 167
Strony: 167-175
DOI: 10.18276/si.2015.37-13
pdfpełen tekst

Streszczenie
W lutym 2014 roku Miasto i Gmina Choroszcz zrealizowała projekt „Narwiański Internet równych szans” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Przedsięwzięcie skierowane było do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W ramach projektu na terenie gminy powstała radiowa sieć internetowa oraz 30 gospodarstw domowych otrzymało bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Wyposażono także w sprzęt komputerowy 4 świetlice gminne. W ten sposób znaczna część mieszkańców terenu Miasta i Gminy Choroszcz uzyskała dostęp do Internetu.
Obecnie Internet nie jest tylko medium, dzięki któremu można uzyskać dostęp do informacji czy rozrywki. Dzięki platformie e-PUAP umożliwia załatwienie niektórych spraw urzędowych, a banki umożliwiają prowadzenie rachunku bankowego bez konieczności wychodzenia z domu.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie na przykładzie Miasta i Gminy Choroszcz efektów prac zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego na terenie Polski.
Słowa kluczowe: e-wykluczenie, wykluczenie cyfrowe, sieć szerokopasmowa, Internet

PREVENTION OF DIGITAL EXCLUSION BASED ON THE EXAMPLE OF CHOROSZCZ TOWN AND MUNICIPAL

Summary
In February 2014, Choroszcz Town and Municipal implemented the project called: Narew Internet of Equal Opportunities which was implemented under 8.3 action: Innovative Economy 2007–2013 Operating Programme. The programme was dedicated to the people who are at risk of digital exclusion. The project resulted in creation of radio internet network and about 30 households received computer equipment with software. 4 community centres have also been equipped with computers. This way, the majority of inhabitants of Choroszcz Town and Municipal have now access to Internet.
The Project is a part of actions taken in Podlasie voivodeship which are aimed at improving the access of the inhabitants to Internet. Within 2007–2013 Eastern Poland Operating Programme, a broadband network is being built. This network will enable the inhabitants of the region access Internet in the areas where no major provider is willing to operte. Nowadays, Internet is not only a source of information and entertainment. It facilitates dealing with administrative matters, making appointment with a doctor or usingbanking services without leaving the house.
Keywords: e-exclusion, broadband network, Internet