Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jolanta Sala, Halina Tańska 129
Strony: 129-142
DOI: 10.18276/si.2015.37-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Opracowanie poświęcone jest przyczynowo-skutkowym konsekwencjom ograniczeń informacji, a w szczególności informacji publicznej. Konsekwencje te zostały odniesione do dwóch objawów niskiej efektywności, jakimi są zawodność rynku i zawodność państwa, ustawionych na przeciwległych biegunach stanu równowagi. Podjęta analiza dorobku naukowego międzynarodowych autorytetów wskazała na słabość instytucjonalną w skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zasygnalizowała znaczenie informacji jako potencjału wiedzy o życiu społeczno-gospodarczym niezbędnego do przetrwania
i rozwoju we współczesnym świecie, zdominowanym przez technologie ICT.
Słowa kluczowe: zasoby informacji publicznej, równowaga rynek – państwo, dostępność i wykorzystywanie informacji publicznej

LIMITATIONS OF PUBLIC INFORMATION RESOURCES AS THE CAUSE OF STATE FAILURE

Summary
The study concerns the cause-effect consequences of limitations to the information, and in particular the public information. These consequences are related to the low efficiency of the two symptoms which are market failures and state failure, positioned at opposite poles of equilibrium. The analysis of the scientific achievements of international authorities has pointed out the institutional weakness in the local, national and global scale and indicated the importance of information as a potential knowledge of the socioeconomic life, crucial to survive and thrive in the modern world dominated by ICT.
Keywords: public information resources, market-state equilibrium, availability and utilization of public information