Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Joanna Papińska-Kacperek, Aleksander Wassilew 115
Strony: 115-128
DOI: 10.18276/si.2015.37-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie stanu udostępnienia i stopnia wykorzystania elektronicznych usług publicznych. Porównane zostały dostępne dane dotyczące usług e-government dla czterech krajów Unii Europejskiej. Do analizy wybrano dwa kraje tworzące UE, czyli Francję i Wielką Brytanię, oraz po jednym z grupy przystępujących późniejszym czasie, czyli Polskę i Bułgarię. W analizie uwzględniono poziom użytkowania usług cyfrowych w kontaktach z administracją publiczną oraz opisano, w jaki sposób świadczone są usługi na portalach administracji centralnej, cyfrowe usługi związane z zeznaniami rocznymi PIT oraz wybrane usługi medyczne.
Słowa kluczowe: e-usługi publiczne, cyfrowe usługi publiczne, e-administracja, e-zdrowie

E-GOVERNMENT SERVICES IN SELECTED EU COUNTRIES

Summary
The article presents the state of providing online public services. There were compared the available data about some e-government services for the four countries of the European Union. The analysis concerns two countries founding the EU, namely France and United Kingdom, and one of the groups of countries joined later – Poland and Bulgaria. The analysis takes into account the level of using digital services in dealing with the public administration (for citizens and enterprises) and describes how services are provided on the central government portals, digital services related to declarations for the personal income taxes and selected medical services.
Keywords: public e-services, digital public services, e-government, e-health