Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska 103
Strony: 103-114
DOI: 10.18276/si.2015.37-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie idei otwartych danych oraz poddanie analizie portali Open Government Data pod względem ich zaawansowania technicznego. Podstawą analizy jest klasyfikacja opracowana przez Timothy’ego Bernersa-Lee, która pozwala określić stopień zaawansowania portalu udostępniającego otwarte dane. Zwrócono także uwagę na koszty utrzymania tego typu portalu oraz spodziewane korzyści z jego uruchomienia. W podsumowaniu wskazano na społeczne efekty otwartości instytucji publicznych na obywateli, a także przedstawiono polskie lokalne inicjatywy w tym zakresie.
Słowa kluczowe: open government data, e-government, otwarte dane

ADVANCEMENT OF IMPLEMENTING OPEN GOVERNMENT DATA IN SELECTED COUNTRIES – AN ANALYSIS

Summary
The aim of the article is to introduce the idea of open data and to review Open Government Data in terms of their technical advancement. The analysis is done on the basis of classification developed by Timothy Berners-Lee, which allows for specifying the degree of technical sophistication of portals sharing open data. The article also highlights the costs of maintaining this type of portals and expected benefits of their launch. In the summary social effects of openness of public institutions to citizens were indicated and Polish local initiatives in this respect were presented.
Keywords: open government data, e-government, open data