Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Ireneusz Miciuła, Krzysztof Miciuła 89
Strony: 89-102
DOI: 10.18276/si.2015.37-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł prezentuje ilościową analizę korzystania z usług e-administracji w Polsce na tle państw członkowskich UE oraz czynniki wpływające na hamowanie jego rozwoju. Do elementów ograniczających rozwój społeczeństwa informacyjnego i e-usług organizacji publicznych niewątpliwie należy bezpieczeństwo informacji wrażliwych. Dlatego w artykule przedstawiono sposoby zabezpieczania informacji wrażliwych w ramach polityk prowadzonych przez państwa UE oraz kierunki rozwoju e-administracji.
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, informacja wrażliwa, bezpieczeństwo informacji

SERVICES E-GOVERNMENT, AND WAYS TO ENSURE SAFETY SENSITIVE INFORMATION IN THE EU COUNTRIES

Summary
The paper presents a quantitative analysis of the use of e-government services in Poland compared to EU Member States and inhibiting factors affecting the development prospects. The elements limiting the further development of the information society and e-services of public organizations is undoubtedly the security of sensitive information. Therefore, the article explains how to protect sensitive information in the context of policies pursued by the EU and the directions of the development of e-government.
Keywords: information society, sensitive information, security information