Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Marta Lipnicka, Artur Lipnicki, Sebastian Wojczyk 75
Strony: 75-88
DOI: 10.18276/si.2015.37-06
pdfpełen tekst

Streszczenie
Rozwój technologii informacyjnych jest niewątpliwie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów życia. W społeczeństwie powstają różnice między osobami, które posiadają dostęp do technologii informacyjnych, a tymi, które takiego dostępu nie mają. Zjawisko to określa się mianem wykluczenia cyfrowego. W artykule podjęto próbę wskazania przyczyn i sposobów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Wyodrębniono wiele przyczyn takiego stanu rzeczy w pewnych grupach społecznych. Ponadto wskazano na przykładzie sposób przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego.
Słowa kluczowe: wykluczenie cyfrowe, przepaść cyfrowa, Internet, dostęp do Internetu

REASONS AND METHODS OF PREVENT THE DIGITAL DIVIDE

Summary
The development of information technology is one of the fastest growing areas of life. They are increasingly present and sometimes they are the only way to realization of certain actions. In a society are the differences between those who have access to information technologies and those who do not have such access. This phenomenon is called as digital divide. This article tries to identify the reasons of the digital divide. The authors present many reasons of digital divide relating to particular social groups. Furthermore, in the article are presented the methods of prevent the phenomenon of digital divide. These methods are illustrated by an example.
Keywords: digital divide, Internet, Internet access