Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Ewa Krok 55
Strony: 55-73
DOI: 10.18276/si.2015.37-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
Rozwój technologii oraz łatwa dostępność różnorodnych elektronicznych kanałów komunikacyjnych sprawiły, że badania ankietowe są jedną z chętniej wykorzystywanych metod pozyskiwania informacji w społeczeństwie informacyjnym.
W artykule wskazano na mnogość czynników związanych z budową kwestionariusza, które wpływają na końcowe wyniki badań ankietowych. Na odpowiedzi udzielane przez respondentów rzutuje zarówno struktura pytań, ich kolejność, długość, forma, zastosowane skale, jak i użyte słownictwo, styl oraz sformułowania.
Omówione zostały formy i sposoby prowadzenia badań ankietowych oraz ich istotne etapy. Dokonano też klasyfikacji pytań według różnych kryteriów. W dalszej części skoncentrowano się na zasadach prawidłowej budowy kwestionariuszy, jednocześnie wskazując i podając przykłady najczęstszych błędów pojawiających się przy konstruowaniu tego narzędzia i podkreślając ich wpływ na końcowy wynik badania.
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, badania ankietowe, badania społeczne, kwestionariusz, błędy narzędzia pomiarowego, wyniki badań

SURVEY QUESTIONNAIRE STRUCTURE AND ITS IMPACT ON THE RESEARCH RESULTS

Summary
IT development and the availability of various electronic communication channels in the information society made surveys become one of the most often methods used to collect data.
The article indicates a diversity of factors related to the construction of the survey questionnaire, which influence the final results. Answers provided by respondents are affected by the structure of questions, their order, length, form, used scales, vocabulary, style and wording.
There were discussed the forms and ways of conducting surveys and their essential phases. There was also made the question-classification according to various criteria. In the next part of article the author focused on the principles of proper questionnaire structure, explained with examples the most common mistakes that may occur and their impact on the final research results.
Keywords: information society, survey, social studies, questionnaire, measuring tools errors, research results