Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Małgorzata Grzywińska-Rąpca 31
Strony: 31-40
DOI: 10.18276/si.2015.37-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
Rozpoznanie zachowań gospodarstwa domowego czy konsumenta może wyjaśniać wiele procesów zachodzących na rynku, w tym również internetowym. Na podstawie przedstawionych w niniejszym opracowaniu elementów zachowania konsumpcyjnego studentów można stwierdzić, że istotnymi czynnikami wpływającymi na poziom wydatków na zakupy internetowe są cechy społeczno-demograficzne. Zaobserwowano zróżnicowanie poziomu wydatków tej grupy konsumentów w odniesieniu do formy studiowania (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz miejsca zamieszkania.
Słowa kluczowe: wydatki na zakupy online, zachowania młodych konsumentów, preferencje konsumentów

SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS DETERMINING LEVEL OF EXPENDITURE OF YOUNG CONSUMERS TO PURCHASE THROUGH THE INTERNET

Summary
Identifying consumer behavior may explain many of the processes taking place in the market, including the Internet. On the basis of these study consumer behavior elements students, important factors affecting the level of spending on Internet purchases are socio-demographic characteristics. Observed differences in the level of expenditure of this group of consumers with regard to gender and place of residence.
Keywords: spending on online shopping, behaviour of young consumers, consumer preferences