Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Sławomir Czetwertyński 17
Strony: 17-29
DOI: 10.18276/si.2015.37-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
Niniejszy artykuł traktuje o zjawisku prywatnego kopiowania, które dzięki rozwojowi Internetu, upowszechniło się w globalnym społeczeństwie. Ma to ewidentny wpływ na relację między właścicielami praw autorskich do dzieł intelektualnych a odbiorcami korzystającymi ze źródeł nieautoryzowanych. Problem ten dotyka wszelkich form dóbr informacyjnych, jednak podjęte tu rozważania zawężono do produkcji telewizyjnych, które w ostatniej dekadzie urosły do miana superprodukcji telewizyjnych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywane jest zjawisko prywatnego kopiowania przez właścicieli praw autorskich. Przyjęto hipotezę, głoszącą, że prywatne kopiowanie, jako forma nieautoryzowanej dystrybucji produkcji telewizyjnych, wspiera dystrybucję autoryzowaną, pośrednio generując przychody właścicielom praw autorskich. W artykule wykorzystano metodę dedukcyjną, która w części eksploatacyjnej wsparta została doniesieniami prasowymi dotyczącymi rozważanych studiów przypadku.
Słowa kluczowe: prywatne kopiowanie, prawa autorskie, Internet, seriale telewizyjne

INFLUENCE OF THE PRIVATE COPYING ON PROFITABILITY OF TV PRODUCTIONS

Summary
This article deals with the phenomenon of private copying, which become common practices in the global society thanks to the Internet’s development. It has an obvious impact on the relationship between copyright owners of intellectual property and customers benefiting from unauthorized sources. This problem affects all forms of information goods, but conceived here considerations are focus on TV shows, which in the last decade have grown to become the TV superproductions. The article attempts to answer the question of how copyright holders use the phenomenon of private copying? Here assumed hypothesis, which states that private copying, as a form of unauthorized distribution of TV shows, supports the distribution of authorized ones – Indirectly generating revenue to the copyright owners. In the article is used the deductive method, which is in exploitation part supported by was considered press releases connected to described case studies.
Keywords: private copying, copyright, Internet, TV shows