Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Sławomir Czetwertyński 5
Strony: 5-16
DOI: 10.18276/si.2015.37-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto próbę uchwycenia relacji między rozwojem form społecznej dyfuzji informacji, która odbywa się przez Internet, a ich formalną instytucjonalizacją. Efektywność Internetu, jako forma wymiany dóbr informacyjnych, pozwoliła na tworzenie społecznych kanałów dyfuzji, między innymi wiedzy. Formy, jakie przyjmuje ta działalność, można określić jako małe, średnie i duże. Wraz z ich rozwojem rozpoczęła się ich instytucjonalizacja, polegająca na przyjmowaniu form organizacyjno-prawnych. W artykule postawiono hipotezę głoszącą, że wraz z rozwojem społecznego kanału dostępu do wiedzy następuje jego instytucjonalizacja, co związane jest z potrzebą osiągnięcia jego trwałości. Rozważono tu kilka przykładów społecznej dyfuzji informacji, takich jak blogi, Wikipedia oraz Internet Archive.
Słowa kluczowe: społeczna dyfuzja informacji, media społeczne, Internet

INSTITUTIONALIZATION OF FORM OF SOCIAL INFORMATION DIFFUSION VIA THE INTERNET

Summary
This article attempts to capture relationship between the development of social diffusion forms of information, which takes place over the Internet, and their formal institutionalization. The effectiveness of the Internet as a form of exchange of goods information, allow for the creates the channels of social diffusion of knowledge. Forms that adopts this activity can be described as small, medium and large. Along with their development begins their institutionalization rely to organizational and legal forms. In an article there is hypothesis says that with the development of the social channels of knowledge access takes its institutionalization, which is associated with the need to achieve its sustainability. Here are considered some examples of social diffusion of information such as blogs, Wikipedia and the Internet Archive.
Keywords: social diffusion of information, social media, Internet