Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Grzegorz Wojarnik 39
Strony: 39-50
DOI: 10.18276/si.2015.36-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
Metody ewolucyjne są jedną z dróg rozwoju sztucznej inteligencji, która czerpiąc z teorii doboru naturalnego, pozwala na rozwiązywanie złożonych problemów, trudnych do rozwiązania tradycyjnymi metodami ekonometrycznymi, statystycznymi lub przy pomocy badań operacyjnych.
Jedną z podstawowych metod ewolucyjnych są algorytmy genetyczne, które były wielokrotnie wykorzystane do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych. Dlatego celem artykułu jest systematyka doświadczeń związanych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych w anali zie zmian kursu akcji spółek giełdowych oraz podsumowanie osiągnięć w tym zakresie.
Jednocześnie artykuł będzie stanowił próbę przedstawienia warunków brzegowych oraz klas problemów z obszaru giełdy papierów wartościowych, najbardziej dogodnych i nadających się do wykorzystania metod ewolucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów genetycznych.
Słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, giełda papierów wartościowych, analiza techniczna

EVOLUTIONARY METHODS FOR THE ANALYSIS OF CHANGES IN PRICE OF COMPANY STOCK EXCHANGE

Summary
Evolutionary methods are one of the paths of development of artificial intelligence, which is drawing from the theory of natural selection allows you to solve complex problems, that are difficult to solve using traditional methods econometric, statistical or operations research.
One of the basic evolutionary methods are genetic algorithms that are repeatedly used to solve various problems associated with investing in the stock market. Therefore the aim of this article is to review the experience associated with the use of genetic algorithms in the analysis of the share price of listed and to present examples of achievements in this field.
Simultaneously this article can be described as an attempt to present a class of problems in the area of the stock market that are most suitable for use evolutionary methods with particular emphasis on genetic algorithms.
Keywords: genetic algorithms, stock exchange, technical analysis