Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Ewa Frąckiewicz, Adriana Ćwiertnia 65
Strony: 65-74
DOI: 10.18276/si.2015.36-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób globalna sieć wpływa na proces umiędzynaradawiania się małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Wybór tej grupy firm wynika z dwóch głównych przyczyn: ich udziału i roli w gospodarce oraz ograniczonych zasobów w stosunku do dużych podmiotów. W artykule, w oparciu o charakterystykę procesu internacjonalizacji za pomocą konwencjonalnych i niekonwencjonalnych modeli, przedstawiono uniwersalne cechy Internetu wpływające na zmianę ich kształtu w wymiarze czasowo-przestrzennym. Postawiono tezę, że aktywne wykorzystanie przez MSP globalnej sieci w każdej sferze działalności (zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej, kadrowej itd.) znacząco zmniejsza bariery ich wejścia na rynki zagraniczne, ułatwia ekspansję na rynkach lokalnych oraz przyczynia się do poprawy efektywności działań.
Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na podstawie literatury przedmiotu z zakresu zarządzania i marketingu.
Słowa kluczowe: MSP, Internet, internacjonalizacja

THE USE OF GLOBAL NETWORK IN THE PROCESS OF INTERNATIONALIZATION OF SME’S

Summary
The aim of the article is to show how a global network affects the process of internationalisation of small and medium-sized enterprises (SMEs). The choice of this group of companies stems from two main reasons: their contribution and role in the economy and limited resources in relation to large companies. Based on the characteristics of the internationalisation process, using conventional and unconventional models, this article presents the universal features od the Internet affecting the change of their shape in the time-space dimension.
There was proposed a thesis, that the active use of the global network by SME in every area of activity business (sourcing, production, trade, human resources etc.) significantly reduces barriers to their entry into foreign markets and contributes to improve the efficiency of operations.
This article is a review and it is based on the literature in the field of management and marketing.
Keywords: SME, Internet, internationalisation