Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Bogdan Stefanowicz 91
Strony: 91-101
DOI: 10.18276/si.2015.36-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Kultura jest pojęciem wielowątkowym i może być rozpatrywana z wielu różnych punktów widzenia. Hanna Batorowska wymienia na przykład podejście klasyczne – jako „proces zmierzający do kształtowania w człowieku ideału człowieczeństwa”, podejście socjologiczne – „pewien wydzielony »obszar« życia i działalności zbiorowości ludzkiej” i podejście antropologiczne jako całokształt dorobku człowieka w historii jego rozwoju (Batorowska, 2013, s. 58).
W referacie skupimy się na tym ostatnim ujęciu kultury z wyróżnieniem kultury informacyjnej. W tym kontekście na uwagę zasługuje zagadnienie konieczności poszukiwania fundamentów rozwoju kultury informacyjnej jako infrastruktury mentalnej społeczeństwa informacyjnego. W szczególności zachodzi potrzeba kształtowania świadomości na temat znaczenia kultury informacyjnej, rozwijania myślenia informacyjnego, budowy teoretycznych zrębów wiedzy o informacji w interpretacji, dającej podstawy do jej budowania na bazie obserwacji i badań empirycznych oraz na edukację w zakresie informacji i kultury informacyjnej w ośrodkach akademickich.
Słowa kluczowe: informacja, kultura informacyjna, społeczeństwo informacyjne

IMPERATIVE S OF INFORMATION CULTURE

Summary
The concept culture, and consequently information culture, has different meanings and can be considered from different points of view. In the paper, we consider culture (and information culture) in the anthropological sense as a common attainment of the members of a community, gained in the course of their activity.
In this contexts, a question of the base of development of information culture as a mental infrastructure of information society arises. In the paper, we formulate the following desiderates in this area:
1) There is a need of a systematic development of the consciousness of the crucial role of information in society.
2) There is a need of forming a habit of information thinking in the sense of considering the realty in terms of information and information processes.
3) Information culture implies a permanent development of knowledge on information: its functions, properties, etc.
4) Information culture requires a systematic education – beginning at the school education, and continuing at the high level at the universities.
Keywords: information, information culture, information society