Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Michał Nowakowski 103
Strony: 103-117
DOI: 10.18276/si.2015.36-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł przedstawia problematykę oceny jakości i wiarygodności informacji dostępnych na stronach internetowych. W tym celu najpierw scharakteryzowano kryteria oceny jakości informacji ze względu na dokumenty elektroniczne oraz udostępniające je media elektroniczne. Następnie, zaproponowano trzy różne metody oceny kryteriów, takie jak metoda ekspertowa, metody techniczne i statystyczne. Na koniec opisano trzy praktyczne strategie wyszukiwania informacji oraz oceny ich jakości i wiarygodności pod kątem wybranych kryteriów i metod.
Słowa kluczowe: jakość informacji, wiarygodność informacji, kryteria oceny jakości informacji, metoda ekspertowa, strategie wyszukiwania informacji, infobrokering

INFORMATION RELIABILITY EVALUATION OF INTERNET SERVICES

Summary
The article presents the issues of information quality and reliability evaluation available on the Internet. The criterions of information quality evaluation were firstly characterized due to electronic documents and electronic media that provide them. In the next step it were proposed three different methods of criterions evaluation, such as the expert method, technical and statistical methods. At the end it were described three practical strategies for information retrieval and evaluation of their quality and reliability for the selected criterions and methods.
Keywords: quality of the information, reliability of the information, criterions of information quality evaluation, expert method, strategies for information retrieval, infobrokering