Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Anna Turczak, Patrycja Zwiech 135
Strony: 135-151
DOI: 10.18276/si.2015.36-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest określenie, w jakim stopniu wybrane czynniki (wiek, poziom wykształcenia, płeć oraz miejsce zamieszkania) rzutują na fakt, że dana osoba korzysta z Internetu w celach dokonywania zakupów. W drodze przeprowadzonych badań udowodniono, że wiek, poziom wykształcenia, płeć oraz miejsce zamieszkania są zmiennymi, które mają statystycznie istotny wpływ na dokonywanie zakupów przez Internet przez Polaków. Na podstawie obliczonych wartości współczynnika V cramera dodatkowo stwierdzono, że z czterech wymienionych zmiennych to wiek i wykształcenie są tymi, które w największym stopniu odpowiadają za zróżnicowanie rozpatrywanej cechy statystycznej.
Słowa kluczowe: zakupy przez Internet, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, płeć

FACTORS INFLUENCING PURCHASES VIA INTERNET

Summary
The aim of the article was to determine to what extent the selected factors (age, educational level, sex and domicile) influence the fact that a person uses the Internet for shopping. The research proved that age, educational level, sex and domicile are those variables that have a statistically significant impact on purchasing over the Internet by Poles. On the basis of the values of Cramer’s V coefficient it was also found that – of these four variables – age and educational level are those which are mostly responsible for the dispersion of the statistical characteristic examined.
Keywords: shopping via Internet, age, educational level, domicile, sex