Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Barbara Probierz, Jan Kozak, Urszula Boryczka 153
Strony: 153-164
DOI: 10.18276/si.2015.36-11
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zaproponowane zostało podejście związane z analizą sieci społecznych, a także praktyczne możliwości zastosowania tych sieci w badaniu organizacji pod kątem procesów przepływu wiadomości mailowych pracowników. Celem pracy jest analiza kontaktów pomiędzy poszczególnymi pracownikami korporacji zastosowana do wyznaczenia pracowników – liderów z punktu widzenia rozprzestrzeniania się informacji lub wpływania na osoby będące w bezpośrednim sąsiedztwie. Analiza ta w dalszych pracach powinna przyczynić się do stworzenia algorytmu, którego zastosowanie posłuży do poprawienia dokładności klasyfikacji wiadomości mailowych do poszczególnych folderów w skrzynkach pocztowych pracowników. Zaproponowana metoda została przetestowana na ogólnodostępnym zbiorze danych Enron E-mail.
Słowa kluczowe: Enron E-mail, sieci społeczne, SNA, analiza danych

AN ANALYSIS OF THE SET OF E-MAILS WITH SOCIAL NETWORKS

Summary
In this article is proposed an approach based on the Social Network Analysis and its practical applicability in the study of the organization in terms of flow processes e-mails employees. The aim of this paper is to analyze the interaction between individual employees corporation used to designate staff-leaders from the point of view of spreading information or to influence those in the immediate vicinity. This analysis further work should contribute to the creation of the algorithm, the application of which will be used to improve the accuracy of the classification of e-mail messages to specific folders in the mailboxes of employees. The proposed method has been tested on a public dataset Enron Email.
Keywords: Enron E-mail, Social Network Analysis, data analysis