Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Radosław Myśliński, Radosław Schoeneich 165
Strony: 165-175
DOI: 10.18276/si.2015.36-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję protokołu routingu dla niespójnej, bezprzewodowej sieci DTN. Sieci DTN wykorzystują paradygmat składowania – przenoszenia i przekazywania wiadomości przy wykorzystaniu mobilnych węzłów-nośników. Zaproponowane rozwiązanie przeznaczone jest do działania w środowisku, gdzie rolę węzłów przenoszących wiadomości pełnią statki powietrzne. W rozwiązaniu przewidziano brak standardowych możliwości komunikacji oraz wykorzystanie predefiniowanych informacjach o trasie i czasie przemieszczania się statków powietrznych, tzw. planach lotu.
Słowa kluczowe: sieci ad-hoc, sieci DTN, protokół routingu, przenoszenie informacji

MESSAGE ROUTING BASED ON INFORMATION ABOUT FLIGHT ROUTES FOR DELAY TOLLERANT NETWORKS

Summary
The paper presents routing protocol designed for wireless Delay and Disruptive Tollerant Networks (DTN). The DTN network uses the storage-carry-forward paradigm for message delivery to the destination nodes using mobile message ferries. The proposed solution is designed to operate in a specific environment, where aircrafts are playing the role of message carriers. For the algorithm purpose, we assume the use of pre-defined information about the routes and time of airplanes movement, so-called flight plans. Additionally we assume no other communication possibilities.
Keywords: ad-hoc networks, DTN networks, routing protocol, message ferrying