Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Maciej Możejewski, Jarosław Dębski 89
Strony: 89-99
pdfpełen tekst

Streszczenie
Implementacja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek oraz Dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego niesie za sobą wiele zmian. Autorzy niniejszego artykułu prezentują główne założenia tych aktów prawnych oraz wskazują niektóre konsekwencje ich wprowadzenia z punktu widzenia prawa oraz praktyki. Na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiają też stan obecny oraz wskazują celowość zmian.
Słowa kluczowe: Dyrektywa 2013/34/UE, Dyrektywa 2003/98/WE, informacja publiczna, ponowne użycie, re-use, dane finansowe

FINANCIAL STATEMENT AS A SOURCE OF INFORMATION FOR RE-USE

Summary
Implementation of the Polish to legal system 2013/34/UE directive on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings and 2003/98/EC directive on the re-use of public sector information, brings a lot of changes. The authors present the main characteristics of these acts, and indicate some of the consequences of their implementation from the point of view of law and practice. Example of the ZUS (Social Insurance Institution) – current status and an indication of the desirability of change.
Keywords: financial statement, public information, PSI, re-use, open-data